ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 9687/UBND-KT
V/v triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về Thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;
-
Các Sở, Ban, ngành trực thuộc Thành phố.

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp th 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổsung một số điều tại các Luật về Thuế, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

1.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân(TNCN) đối với cá nhân kinh doanh

- Từ ngày 01/01/2015, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các Luật thuế thì cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷlệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh, khôngthực hiện giảm trừ gia cảnh, không quyết toán đối với khoản thu nhập này.

1.2. Sửa đổi, bổ sung khác về thuế thu nhập cá nhân

a) Từ 01/01/2015 miễn thuế thu nhập cá nhân đối với:

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là ngườiViệt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tảiquốc tế.

- Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụngtàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khaithác, đánh bắt thủy sản xa bờ và thu nhập của thuyền viên làm việc trên tàu.

b) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cánhân:

Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 0,1% trên giá chuyểnnhượng chứng khoán từng lần thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trướcđây. Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượngchứng khoán.

c) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân:

Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyểnnhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 02 phươngpháp tính thuế trước đây.

1.3. Sửa đổi, bổ sung về thuế giá trị gia tăng (GTGT)

- Bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT đối với hoạt độngđóng mới tàu đánh bắt xa bờ.

- Chuyển 3 nhóm mặt hàng thuộc diện áp dụng thuế GTGT thuếsuất 5% sang đối tượng không chịu thuế GTGT là: Phân bón; Thức ăn gia súc, giacầm, vật nuôi; Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

1.4. Sửa đổi, bổ sung về thuế tài nguyên

Chuyển từ đối tượng được miễn thuế sang đối tượng không chịuthuế đối với nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp.

2. Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tạicác Luật về Thuế:

Luật sửa đổi có nhiều thay đổi so với các Luật thuế hiệnhành, ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng lớn các đối tượng nộp thuế, đặc biệt ảnhhưởng tới toàn bộ các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố trong khithời gian chuyển giao giữa Luật sửa đổi và các Luật về Thuế hiện hành rất ngắn.

Nhằm triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điềutại các Luật về Thuế hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBNDquận, huyện, thị xã và Cục Thuế thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện một số nộidung sau ngay trong tháng 12/2014:

2.1. Cục Thuế thành phố Hà Nội:

- Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực xây dựng kế hoạch vàchỉ đạo triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật vềThuế.

- Chỉ đạo các Chi cục Thuế triển khai các giải pháp quản lýthuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; kịp thời báo cáo UBND quận, huyện, thị xãcác khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

2.1. UBND quận, huyện, thị xã:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp cùngcơ quan Thuế kiểm tra thực tế, đánh giá doanh số đối với từng địa bàn phường,xã; từng nhóm ngành nghề kinh doanh, đặc biệt là các hộ, cá nhân kinh doanh ănuống, thương mại, kinh doanh vận tải... để quản lý doanh thu phù hợp với thực tếkinh doanh của hộ và đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đảm bảo nhiệm vụ dự toán thu NSNN năm 2015 đã được Hội đồngnhân dân Thành phố thông qua.

+ Thực hiện đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về xây dựngKế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014;phù hợp với tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá.

+ Quản lý doanh thu phù hợp với thực tế về quy mô, phạm vikinh doanh của hộ, phù hợp nguyên tắc đảm bảo chi phí đầu tư, chi phí đầu vào củasản xuất kinh doanh (chi phí thuê mặt bằng hoặc tương đương, chi phí nguyên vậtliệu, chi phí điện nước, chi phí giá vốn hàng hóa bán ra, chi phí thuế nhâncông và tiền công cần thiết của những người trực tiếp kinh doanh...).

- Nâng cao hiệu quả, chất lượng của Hội đồng tư vấn thuế xã,phường, thị trấn trong việc tham vấn cho Chi cục Thuế về doanh thu, mức thuế củatừng hộ kinh doanh.

2.3. Sở Công thương:

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, rà soát cáchành vi gian lận thương mại, buôn lậu, trốn thuế... và phối hợp cùng cơ quanThuế xử lý vi phạm (nếu có).

2.4. Công an Thành phố:

Chỉ đạo Công an quận, huyện, thị xã, thông qua công tác quảnlý tạm trú, tạm vắng, phối hợp cùng các Chi cục Thuế trong công tác quản lý thuếđối với hộ, cá nhân kinh doanh; đặc biệt đối với các hộ, cá nhân cho thuê tài sản.

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc thực hiện tuyên truyền, phổbiến các nội dung chính sách Thuế mới tới các thành phần kinh tế trên địa bànThành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBNDcác quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để bc)
- Các PCT UBND Thành phố;
- Cục thuế Thành phố Hà Nội;
- CVP, các PCVP, KT, TH, CT, VX, NC;
- Lưu: VT, KTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu