BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 9688/BCT-KHCN
V/v giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công thương

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 5132/TCHQ-GSQL ngày 01 tháng 9 năm 2010của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiệnThông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công thương quyđịnh tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơmcó thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩmdệt may, Bộ Công thương có ý kiến sau:

- Tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 32/2009/TT-BCT đã quyđịnh phạm vi và đối tượng áp dụng, cụ thể như sau: “Thông tư này quy định tạmthời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thểgiải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt mayđược sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên thị trường Việt Nam”.

- Ngày 11 tháng 02 năm 2010, Bộ Công thương ban hành côngvăn số 1793/BCT-KHCN về việc làm rõ thêm một số nội dung thuộc Thông tư số32/2009/TT-BCT trong đó tại Điều 1 đã hướng dẫn cụ thể các loại sản phẩm khôngphải áp dụng quy định kiểm tra theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Thông tư số32/2009/TT-BCT .

Các loại sản phẩm dệt may nhập khẩu là hành lý cá nhân, hàngphi mậu dịch, quà biếu có số lượng, chủng loại nhỏ, lẻ không thuộc phạm vi và đốitượng áp dụng theo Khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 32/2009/TT-BCT .

Đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo cho Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên