BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 969/BNN-TCCB
V/v tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị 1262/CT-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Ban Quản ly Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5.

Ngày 09/5/2011, Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 1262/CT-BNN-TCCB về việcphát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng công trình Hồ chứa nướcTả Trạch trong 2 năm 2011-2012.

Công trình Hồ chứa nước Tả Trạch làdự án đa mục tiêu, được khởi công xây dựng từ tháng 11/2005 và dự kiến hoànthành vào năm 2013. Sau gần 2 năm thi công, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủylợi 5 đã có báo cáo sơ kết số 15/BC-BAN5 -VP ngày 14/01/2013 về việc thực hiệnChỉ thị số 1262/CT-BNN-TCCB .

Bộ biểu dương thành tích của BanQuản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 cùng các đơn vị tư vấn, thi công đã khắcphục khó khăn về điều kiện khí hậu và thiên nhiên không thuận lợi, địa chấtphức tạp và bất thường, vật liệu xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn cũng rất khó khăn,khan hiếm, thiếu vốn… tại công trình Tả Trạch trong thời gian qua.

Bộ đồng ý với đề nghị của Ban Quảnlý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện phongtrào thi đua theo Chỉ thị số 1262/CT-BNN-TCCB ngày 09/5/2011 đến khi hoàn thànhdự án công trình Hồ chứa nước Tả Trạch, dự kiến vào cuối năm 2014. Để côngtrình Hồ chứa nước Tả Trạch tiếp tục được thực hiện với khí thế thi đua mới, Bộyêu cầu Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 cùng các đơn vị tư vấn, thicông thực hiện tốt những chỉ tiêu sau:

I. CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Năm 2013:

a) Đập chính:

- 30/7/2013: Hoàn thành cao trìnhthiết kế + 55 với khối lượng 800.000 m3;

- Lát bê tông mái thượng lưu vàtrồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu đến cao độ thiết kế.

b) Tràn xả lũ:

- Thi công hoàn thành toàn bộ côngtác xây đúc của tràn với khối lượng 62.000 m3;

- Lắp đặt xong toàn bộ phần thiếtbị cơ khí với khối lượng 1.978 tấn.

c) Tuy nen:

- Lắp đặt thiết bị cơ điện xongtrước 30/4/2013.

2. Năm 2014:

- Hoàn thiện chỉnh trang mặt bằngcủa toàn bộ công trình đầu mối;

- Hoàn thiện phần kiến trúc củađỉnh đồi + 56,0 (dự kiến lập khu lưu niệm,…);

- Bàn giao công trình.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỢT THIĐUA

Từ Quý I năm 2013 đến hết quý IVnăm 2014.

- Sơ kết đợt 1: Tháng 12/2013.

- Tổng kết: Tháng 12/2014.

III. NGUỒN KINH PHÍ

Kinh phí khen thưởng được tríchtrong nguồn kinh phí Tổng dự toán của công trình thủy lợi - thủy điện Tả Trạch.

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủylợi 5 có trách nhiệm tổng hợp chung các báo cáo của các đơn vị để báo cáo Bộ vàỦy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoàn thành công trình đúng tiến độcó ý nghĩa thiết thực với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huếvà nhân dân địa phương. Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cácNhà thầu, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ban Thi đua khen thưởng TW (để b/c);
- Các thành viên BCĐ công trình Tả Trạch;
- Công đoàn NN&PTNT Việt Nam;
- Ban QLĐT và XD Thủy lợi 5;
- UBND tỉnh TT-Huế;
- Sở NN&PTNT TT-Huế;
- Các đơn vị tư vấn, thi công công trình Tả Trạch;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng