BỘ XÂY DỰNG
------------------------
V/v: thành lập Công ty TNHH Yoochang Construction (Việt Nam).
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Ban quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 452/BQLKN-KHĐT ngày 31/5/2011 của Ban quản lý Khu nam thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý dự án thành lập Công ty TNHH Yoochang Construction (Việt Nam). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Mục tiêu đầu tư thành lập Công ty TNHH Yoochang Construction (Việt Nam) 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ thi công, lắp đặt xây dựng, hoàn thiện công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.
Căn cứ hồ sơ cho thấy nhà đầu tư là Yoochang Construction Co., Ltd được thành lập năm 1984 theo pháp luật Hàn Quốc có chức năng hoạt động phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp xin thành lập tại Việt Nam; Các tài liệu pháp lý của nhà đầu tư đã được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định.
2. Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị quý Ban gửi văn bản cho cơ quan nhà nước quản lý về xây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Sở Xây dựng TP. HCM,
- Lưu VT, HĐXD (VQT-3).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Phạm Khánh