TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 969/CT-TTHT
V/v: thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Công Nghệ Điểm Sáng
Địa chỉ: Lầu 6, số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1
Mã số thuế: 0307199473

Trả lời văn thư ngày 19/01/2012của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT). Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị Định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn mộtsố điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin quyđịnh về các loại dịch vụ phần mềm;

- Căn cứ điểm 21,mục II phần A, điểm 1.1, mục II, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng:

“Phần mềm máytính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy địnhtrên, dịch vụ thiết kế, lập trình và phát triển trang web là dịch vụ phần mềmthuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Cục Thuế thông báoCông ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 2;
- P. PC;
- Lưu: TTHT;
161-10528/ G.5

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾTrần Thị Lệ Nga