BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: 969-CV/BTCTW
V/v thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 01-7-2011 của Ban TCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2011

Kinh gửi:

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương,- Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương,- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương,- Các ban đảng, đoàn thể Trung ương,

Thực hiện Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28-3-2011 của Bộ Chínhtrị (viết tắt là Thông báo số 13-TB/TW),Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 01-7-2011 về“thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, cơ quan đảng, đoànthể chính trị - xã hội và chế độ tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Namtheo Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28-3-2011 của Bộ Chính trị” (viết tắt là Hướng dẫn 05-HD/BTCTW).

Trong quá trình triển khai thực hiện, một số cơ quan, đơn vịđề nghị làm rõ một số nội dung trong Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, Ban Tổ chứcTrung ương có ý kiến như sau :

1. Về đối tượng áp dụng và mức phụ cấp được căn cứ quy địnhtại điểm 1 Thông báo số 13-TB/TW: “Thựchiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội đối với cán bộ, công chức, người lao động (hưởng lương từ ngânsách nhà nước) làm việc ở các cơ quan đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội từ cấp Trung ương đến cấp huyện (bao gồm cả cán bộ, công chức và ngườilao động công tác ở ủy ban kiểm tra các cấp chưa được hưởng và không thuộc đốitượng hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề và phụ cấp thâm niên nghề). Mức phụ cấp là 30% của hệ số lương chuyênmôn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung(nếu có) hoặc 30% hệ số lương chức vụ đối với người hưởng lương chức vụ”.

2. Một số nội dung liên quan đến việc xác định đối tượng ápdụng và đối tượng không áp dụng.

2.1. Về người hợp đồng lao động thuộc đối tượng áp dụng là:

-Người lao động làm việc trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoànthể chính trị -xã hội theo chế độ hợp đồngtại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 của Chính phủ “về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhànước, đơn vị sự nghiệp”.

- Người làm việc theo chế độhợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm (12 tháng) trở lên trong cơ quan củađảng, đoàn thể chính trị - xã hội đã được xếp lương theo các bảng lương do Nhànước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Về một số trường hợp không áp dụng:

- Đối với các đơn vị sự nghiệp của Đảng: Cán bộ, viên chức và người lao động trong các trường chính trị, báo đảngtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trung tâm bồi dưỡng chính trị thuộc quận, huyện, thị xã, thành phốtrực thuộc tỉnh.

- Người làm công tác cơ yếu bao gồm:người hưởng lương theo cấp hàm cơyếu và người hưởng lương chuyên môn kỹ thuật cơ yếu được quy định tại Thông tưliên tịch số 24/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 18-02-2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính“hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đốivới người làm việc trong tổ chức cơ yếu”.

- Trong Thông báo số 13-TB/TW không có nội dung cán bộ, côngchức giữ chức vụ bầu cử, bổ nhiệm có lương chức vụ từ 9,70 trở lên hoặc có hệsố phụ cấp chức vụ lãnh đạo 1,20 trở lên không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp;tuy nhiên khi xây dựng Hướng dẫn, nội dung này đã được cấp có thẩm quyền xemxét, cho ý kiến.

3. Một số nội dung kiến nghị khác như: Chế độ đối vớingười công tác, lao động trongcác cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng từ Trung ương đến cấp huyện nhưng đang hưởng phụ cấpnghề thuộc lĩnh vực công tác, như: phụ cấp nghề, phụ cấp thâm niên nghề Kiểmtra Đảng…; những người lao động, làm việc thuộc biên chế ở Ban Bảo vệ, chăm sócsức khoẻ cán bộ các cấp không phải là bác sĩ, y sĩ... và chưa được hưởng phụcấp nghề nào theo quy định của Chính phủ; Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tụcnghiên cứu.

Trongquá trình thực hiện, nếu còn có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chứcTrung ương để tiếp tục xem xét, giải quyết.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Văn Quynh