TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 969/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Theo phản ánh của doanh nghiệp tư nhân Triều Chen thì hiện nay có một số doanh nghiệp thương mại nhập khẩu mặt hàng tấm nhôm nhựa hỗn hợp đều được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% không phân biệt độ dày của lá nhôm; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính thì mặt hàng tấm nhôm nhựa hỗn hợp có chiều dày không quá 0,2mm có mã số thuế 76072090 với thuế suất thuế GTGT là 10%; mặt hàng tấm nhôm nhựa hỗn hợp có chiều dày trên 0,2mm có mã số thuế 76061190 với thuế suất GTGT là 5%. Đề nghị Cục Hải quan chỉ đạo các Chi cục thực hiện thu thuế GTGT theo đúng quy định tại Thông tư số 62/2004/TT-BTC .

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra thực tế việc áp mã số thuế và thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng tấm nhôm nhựa hỗn hợp cho tất cả các tờ khai nhập khẩu kể từ ngày 01/01/2005 đến hết ngày 28/02/2006.

Kết quả kiểm tra, các đơn vị báo cáo gấp về Tổng cục Hải quan - Vụ Kiểm tra thu thuế XNK trước ngày 20/3/2006 theo mẫu báo cáo kèm theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An