BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 969/TCT-TS
V/v: Thuế suất thuế tài nguyên

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 333/CT-THDT ngày 14/2/2006 của Cục Thuếtỉnh Bình Định về vướng mắc chính sách thuế tài nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

1. Đối với sản phẩm rừng tự nhiên là gỗ tròn: Căn cứ quyđịnh tại điểm 1, Mục V Biểu thuế tài nguyên quy định chi tiết thi hành Pháplệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) ban hành kèm theo Nghị định số 68/1998/NĐ-CPngày 3/9/1998 của Chính phủ thì thuế suất áp dụng đối với gỗ tròn các loại từNhóm I đến Nhóm VIII cụ thể như sau:

- Nhóm I : 40%

- Nhóm II : 35%

- Nhóm IIII, IV : 25%

- Nhóm V, VI, VII, VIII : 15%

Vì vậy, theo biên bản xác nhận gỗ đóng búa kiểm lâm số 0262339/BB-XNĐBKL ngày 28/12/2005 của Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh - Chi Cục kiểmlâm Bình Định (kèm theo công văn số 333/CT-THDT ngày 14/2/2006) thì 813 gốccây tương đương 66,965 m3gỗ do Công ty TNHH An Bình khai thác thuộccác loại gỗ từ nhóm I đến nhóm VII áp dụng thuế suất thuế tài nguyên tương ứngvới từng mức thuế suất quy định tại điểm 1, Mục V Biểu thuế tài nguyên quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) ban hành kèm theo Nghịđịnh số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 nêu trên.

2. Đối với sản phẩm rừng tự nhiên lá cây xanh: Căn cứ quyđịnh tại điểm 9, Mục V Biểu thuế tài nguyên quy định chi tiết thi hành Pháplệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) ban hành kèm theo Nghị định số 68/1998/NĐ-CPngày 3/9/1998 của Chính phủ thì thuế suất áp dụng đối với sản phẩm rừng tựnhiên khác là: 5%. Vì vậy, theo các biên bản xác nhận gỗ đóng búa kiểm lâm số 026216/BB-XNĐBKL ngày 11/7/2005; số 026213/BB-XNĐBKL ngày 27/6/2005 và số 026212/BB-XNĐBKL ngày 13/6/2005 của Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh - Chi Cục kiểm lâmBình Định (kèm theo công văn số 333/CT-THDT ngày 14/2/2006) thì 101 cây xanhdo Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc khai thác để làm cây cảnh áp dụngmức thuế suất thuế tài nguyên của loại sản phẩm rừng tự nhiên khác với mức thuếsuất là 5%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết và thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương