THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 969/TTg-QHQT
V/v Gia hạn Hiệp định Tín dụng Phát triển Dự án "An toàn giao thông đường bộ" vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam (Tờ trình số 127/TTr-NHNN ngày 06 tháng 6 năm 2011), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn Hiệp định Tín dụngPhát triển (Cr.4073-VN) trong khuôn khổ Dự án "An toàn giao thông đườngbộ" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 nhưkiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làmcác thủ tục với Ngân hàng Thế giới cho việc gia hạn Hiệp định trên theo quyđịnh hiện hành.

3. Giao Ủy ban An toàn giao thôngQuốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và các cơ quan liênquan có kế hoạch chi tiết và đôn đốc các đơn vị thực hiện dự án liên quan hoànthành các gói thầu của Dự án theo đúng thời gian gia hạn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c)
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm