VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 969/VPCP-KTN
V/v bổ sung các dự án TĐ vừa và nhỏ vào Quy hoạch điện VI

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 0613/BCT-NL ngày21 tháng 01 năm 2009) về việc bổ sung các dự án thủy điện vừa và nhỏ vào Quyhoạch điện VI, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương căn cứ Quyết định số 110/QĐ-TTg ngày 18 tháng7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VI, xem xét hồ sơ,tiến độ và năng lực của các chủ đầu tư để lập danh mục các dự án thủy điện vừavà nhỏ vận hành từ sau năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Văn Trọng Lý