VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 969/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng ngoài hàng rào Dự án Nhà máy bia Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Thuận (công văn số 97/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009), ý kiến củaBộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 569/BKH-KTĐP &LT ngày 27 tháng 01 năm2010), Bộ Tài chính (công văn số 888/BTC-NSNN ngày 19 tháng 01 năm 2010) vềviệc sử dụng nguồn thu thuế nhập khẩu để đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào Dự ánNhà máy bia tại tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc hỗ trợcho tỉnh Ninh Thuận một phần kinh phí để bồi thường, giải phóng mặt bằng ngoàihàng rào Dự án Nhà máy bia trên như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính tại các công văn nêu trên. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vớiBộ Tài chính xác định cụ thể mức hỗ trợ và bố trí trong dự toán bổ sung có mụctiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương từ năm 2011 để thực hiện.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuậnlập, phê duyệt dự án bồi thường, giải phóng và san lấp hạ tầng ngoài hàng ràoNhà máy bia trên theo đúng quy định. Trường hợp, dự án được phê duyệt trong năm2010, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủtướng Chính phủ mức ứng trước kế hoạch năm 2011 để triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng