TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9693/CT-TTHT
V/v lập hóa đơn.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè
Địa chỉ: Đường Gò Ô Môi, phường Phú Thuận, quận 7
Mã số thuế: 0300832672

Trả lời văn bản số 151/GHNB .MS ngày17/10/2013 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 01/07/2013):

“ Nguyên tắc lập hóa đơn

Người bán phải lập hóa đơn khi bánhàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyếnmại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi,trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyểnnội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức chovay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nộidung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùngmàu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phảiliên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéophần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lậpbằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực,loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.”

Căn cứ quy định trên, từ ngày01/07/2013 khi lập hóa đơn phần còn trống trên hóa đơn phải được gạch chéo. Trườnghợp Công ty sử dụng hóa đơn đặt in, thì Công ty phải gạch chéo phần còn trốngtrên hóa đơn (nếu có) bằng phần mềm lập hóa đơn hoặc bằng bút mực theo quy địnhnêu trên. Việc Công ty đề nghị không gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn làkhông đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT thuế số 2;
- Lưu VT-TTHT.
- 2849-291473
(Nam-HĐCT-golden hopy)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga