BỘ XÂY DỰNG
------------------
V/v: Áp dụng tiêu chuẩn thiết kế cho dự án Đầu tư xây dựng bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2012
Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu (Sở Y tế Nghệ An)
Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 68/CV-BVUB ngày 21/2/2012 của Bệnh viện Ung bướu (Sở Y tế Nghệ An) về việc xin áp dụng tiêu chuẩn thiết kế cho dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ an. Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:
Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng quy định “Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở hoặc hệ thống tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho các hoạt động xây dựng do mình quản lý”. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn trong xây dựng công trình được quy định tại Điều 3 trong Thông tư nêu trên.
Tiêu chuẩn TCXDVN 365:2007 “Bệnh viện đa khoa – Hướng dẫn thiết kế” hiện đã được soát xét chuyển đổi sang hệ thống tiêu chuẩn quốc gia bao gồm các tiêu chuẩn thiết kế cho: Bệnh viện đa khoa; Bệnh viện đa khoa khu vực; Bệnh viện quận huyện; Phòng khám đa khoa khu vực. Các tiêu chuẩn trên đã được thẩm định và chuẩn bị công bố để đưa vào áp dụng.
Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hòa