BỘ XÂY DỰNG
---------------------
V/v: hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Sơn La

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 66/CV-CTCP ngày 08/4/2011 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Sơn La về hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo hướng dẫn tại công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt thì:
* Mã hiệu BA.14400 là lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn;
* Mã hiệu BA.16000 là kéo rải các loại dây dẫn;
Việc lắp đặt dây dẫn trong ống đã đặt chìm (luồn dây dẫn trong ống) chưa được định mức trong công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007; vì vậy, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Sơn La thực hiện theo hướng dẫn về quản lý định mức tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để bổ sung định mức làm căn cứ lập giá dự toán gói thầu cho phù hợp với điều kiện của dự án và gói thầu cần thực hiện.
Với nội dung trên, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Sơn La tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
(Đã ký)
Phạm Văn Khánh