BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 97/BXD-QLN
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và chuẩn bị triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương

Sau 3 năm triển khai thực hiện, chương trình hỗ trợ hộ nghèovề nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủđã được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặtchẽ của các Bộ, ngành liên quan trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thựchiện; đồng thời có sự quan tâm, tập trung chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, Hội đồngnhân dân, UBND các địa phương cùng sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của các tổchức, đoàn thể và cộng đồng, nhờ đó đến nay Chương trình đã đạt được nhiều kếtquả tốt. Tổng hợp báo cáo của các địa phương, đến 31/12/2011 cả nước đã hoànthành hỗ trợ nhà ở cho 472.635 hộ nghèo, đạt 95,3% so với số hộ theo đề án phêduyệt ban đầu của các địa phương là 496.025 hộ. Trong số 59 tỉnh/thành phố cóchương trình thì đến nay có 26 tỉnh hoàn thành toàn bộ việc hỗ trợ nhà ở trênđịa bàn, 22 tỉnh đạt trên 90% cũng sắp hoàn thành. Một số địa phương kết quảđạt được còn thấp, đang tập trung chỉ đạo thực hiện để sớm hoàn thành việc hỗtrợ nhà ở trên địa bàn.

Qua báo cáo của các địa phương và kết quả kiểm tra thực tếcủa các Bộ, ngành liên quan cho thấy: Hầu hết các căn nhà hỗ trợ đều đảm bảo vàvượt quy định về diện tích và chất lượng; kiểu dáng kiến trúc nhà ở phù hợp vớiphong tục, tập quán, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân. Vào ở trongnhững căn nhà mới, khang trang, chắc chắn, mọi người dân đều rất vui mừng, phấnkhởi, càng thêm tin tưởng vào Đảng, Chính phủ và chế độ. Kết quả đạt được nóitrên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo,bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì trong quá trình triểnkhai thực hiện vẫn còn có những mặt hạn chế, tồn tại như: một số địa phương cònchưa có sự quan tâm đúng mức đến Chương trình nên mặc dù số lượng phải hỗ trợkhông nhiều nhưng đến nay kết quả đạt được còn thấp; cá biệt có địa phương mứcđộ quan tâm đến Chương trình rất ít, cơ quan thường trực chỉ đạo thực hiệnChương trình của địa phương hầu như không nắm bắt được tình hình và kết quảthực hiện trên địa bàn, do đó không có báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựngđể tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành toàn bộ việchỗ trợ nhà ở cho số hộ nghèo theo Đề án phê duyệt ban đầu của các địa phương,đồng thời chuẩn bị triển khai hỗ trợ cho số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theochuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương:

1. Quan tâm hơn nữa đến việc triển khai thực hiện Chươngtrình; tăng cường kiểm tra, đôn đốc; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc,tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành hỗtrợ nhà ở cho số hộ theo Đề án phê duyệt ban đầu của địa phương trong tháng 3năm 2012 và tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thựchiện Chương trình vào đầu quý II năm 2012.

Đối với những địa phương chưa hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho sốhộ theo Đề án phê duyệt ban đầu (xem Phụ lục số 1 kèm theo), đề nghị UBNDTỉnh/Thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hoàn thành trong tháng 3năm 2012. Những địa phương đã hoàn thành hỗ trợ cho số hộ theo Đề án phê duyệtban đầu thì tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho số hộ bổ sung do còn bị bỏ sót (theosố hộ bổ sung đã tổng hợp gửi Bộ Xây dựng) và thực hiện hỗ trợ cho số hộ thuộcđối tượng của Quyết định 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chínhphủ.

2. Tổ chức bình xét và đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộtrưởng Bộ Xây dựng hoặc Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố khen thưởng cho các tậpthể, cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện Chương trình.

3. Để chuẩn bị cho việc lập đề án, xây dựng cơ chế, chínhsách hỗ trợ cho số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo chuẩn nghèo mới giai đoạn2011-2015, đề nghị UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo thống kê số hộ nghèo có khókhăn về nhà ở đang cư trú tại khu vực nông thôn và cư trú tại các thôn, làng,buôn, bản, ấp phum, sóc (gọi chung là thôn, bản) trực thuộc phường, thị trấn,thị xã, thành phố thuộc tỉnh sinh sống bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp; đồngthời đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ.

Do yêu cầu cần tổng hợp gấp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ,đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo về Bộ Xây dựngtrước ngày 10/3/2012.

(Mẫu thống kê như Phụ lục số 2 kèm theo)

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quantâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Sở XD các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam