TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------------------
V/v: Hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan Cao Bằng
Trả lời Điện khẩn của cục Hải quan Cao Bằng ngày 28/02/2012 về việc hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, Cục Giám sát quản lý có ý kiến sau:
Căn cứ Điểm 2.c công văn số 519/NHNN-QLNH ngày 04/02/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Hải quan Cao Bằng có thể cấp phép theo dõi trừ lùi việc nhập khẩu ngoại tệ cho Công ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp theo hướng dẫn tại công văn 170/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2012 của Tổng cục Hải quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải