TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/GSQL-GQ2
V/v áp dụng chính sách DNCX đối với chi nhánh DNCX

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Standard Units Supply Việt Nam.
(Đ/c: số 3, lô N-1, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công vănsố 1501/SUSVN ngày 08/1/2015 của Công ty TNHH Standard Units Supply Việt Nam vềviệc áp dụng chính sách DNCX đối với chi nhánh DNCX, Cục Giám sát quản lý về hảiquan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 20 Luật Đầu tư 2005quy định nhà đầu tư có nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục đầutư, thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung đăng kí đầu tư, nội dung quyđịnh tại Giấy chứng nhận đầu tư. Do vậy, chi nhánh Công ty Standard UnitsSupply Việt Nam chỉ được thực hiện hoạt động đầu tư và hưởng chính sách ưu đãitheo đúng nội dung tại Giấy chứng nhận đầu tư số 021043000261 ngày 25/11/2014do UBND TP. Hải Phòng cấp.

- Liên quan đến việc áp dụng chính sách DNCX đối vớichi nhánh của DNCX, căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư tại công văn số 3421/BKHĐT-QLKKT ngày 03/6/2014 và côngvănsố 757/GSQL-GQ2 ngày 10/6/2014 của Tổng cục Hải quan, đề nghị doanh nghiệp liênhệ với cơ quan nơi đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư để được xem xét điều chỉnh,bổ sung nội dung hoạt động và các chính sách ưu đãi trên Giấy chứng nhận đầutư. Cơ quan hải quan sẽ tham gia ý kiến đối với cơ quan cấp phép khi được yêu cầu.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hảiquan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Nhất Kha