TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty ô tô Toyota Việt Nam.
(Đ/c: Xã Phúc Thắng, phường Phúc Yên, Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 26/2014/TMV-PPLDđề ngày 10/1/2014 của công ty nêu vướng mắc liên quan đến tiêu chí xuất xứ trênC/O mẫu D, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra, đối chiếu với Phụ lục2, Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCTngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương thì:

- Hàng hóa có mã HS 87082915, HS85118000 phải thỏa mãn tiêu chí xuất xứ là RVC (40%). Theo đó, trên C/O thểhiện tiêu chí CTSH là không đúng theo quy định. Do vậy, các C/O số tham chiếuKL-060576-K-561103, KL-060576-K-561177, KL-060576-K-561178, KL-060576-K-560915,KL-060576-K-560919, KL-060576-K-563066, KL-060576-K-562511, KL-060576-K-563102,KL-060576-K-563108 không đủ điều kiện hưởng ưu đãi.

- Hàng hóa có mã HS 8543709000,phải thỏa mãn tiêu chí xuất xứ là RVC (40%) hoặc CTH hoặc CTSH +RVC (35%). Dođó, các C/O số KL-060576-K-557386 và KL-060576-K-560132 thể hiện tiêu chí xuấtxứ là CTSH là không đáp ứng quy định. Do vậy, các C/O này không đủ điều kiện đểhưởng ưu đãi.

- Hàng hóa có mã HS 9032893900 phảithỏa mãn tiêu chí xuất xứ là RVC (40%) hoặc CTSH. Theo đó, trên C/O thể hiệntiêu chí là CTSH là đúng theo quy định. Do vậy, việc khai tiêu chí xuất xứ CTSHlà cho hàng hóa có mã nêu trên, thuộc các C/O số KL-060576-K-557879,KL-060576-K-561183 là phù hợp với quy định và C/O được xem xét chấp nhận.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hà Nội (để th/h)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn