BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/TCT-CSV/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 55863/CT-Htr ngày 26/8/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc chuyển lỗ của Công ty TNHH Lixil Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:

“… Doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thì thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh. Trường hợp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn. Phn thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyn nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Trường hợp chuyn nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), chuyển nhượng bất động sản nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ vi lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế. Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể có bán bất động sản là tài sản cố định thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.”.

- Tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về thuế TNDN quy định về chuyển lỗ như sau:

“3. Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hp nhất, chia, tách, giải th, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời đim có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải th, phá sản của cơ quan có thẩm quyền. Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đi, sáp nhập, hp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyn đi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyn vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đi, sáp nhập, hợp nhất đ đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.”.

- Tại khoản 9 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên quy định:

“9. Trường hợp trong cùng kỳ tính thuế, doanh nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác của các hoạt động kinh doanh (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyn nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập.

Trường hợp trong các kỳ tính thuế trước, doanh nghiệp đang bị lỗ (nếu còn trong thời hạn chuyển lỗ) thì doanh nghiệp phải chuyển lỗ tương ứng với các hoạt động có thu nhập. Nếu doanh nghiệp không tách riêng được lỗ của từng hoạt động thì doanh nghiệp chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trước sau đó vẫn còn lỗ thì chuyn vào thu nhập của hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật).”.

Ngày 17/6/2014, Bộ Tài chính có công văn số 7995/BTC-CST trả lời Công ty Lixil Inax Việt Nam như sau: trường hp Công ty Sinax và Công ty Dinax sáp nhập vào Công ty Lixil Việt Nam thì sau khi sáp nhập, số lỗ của Công ty Sinax và Dinax nếu còn trong thời hạn chuyển lỗ thì Công ty Lixil Việt Nam được kế thừa và được tiếp tục chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của công ty đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Công ty phải theo dõi chi tiết năm phát sinh lỗ của các doanh nghiệp trước khi chuyển đi. Đối với lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyn nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, Công ty phải theo dõi riêng và chuyn lỗ theo quy định.

Theo trình bày của Cục Thuế nêu tại công văn số 55863/CT-HTr nêu trên thì sau khi nhận sáp nhập, Công ty TNHH Lixil Việt Nam có 4 chi nhánh và 7 nhà máy hạch toán phụ thuộc, trong đó có hai chi nhánh Sinax và Dinax và hai nhà máy số 4, số 5 đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN (nhà máy số 4 đã dừng hoạt động trong cả năm 2014). Công ty Lixil hạch toán riêng thu nhập của Sinax và Dinax, các đơn vị còn lại được phân bổ thu nhập theo tỷ lệ tài sản cố định (do Công ty xác định là đầu tư mở rộng).

Căn cứ các quy định và theo trình bày nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm 03 của Cục Thuế Hà Nội nêu tại công văn số 55863/CT-Htr nêu trên như sau:

Việc chuyển lỗ năm 2014 của Công ty TNHH Lixil Việt Nam (kế thừa từ Sinax và Dinax) như sau: Chuyển lỗ vào thu nhập (được hạch toán riêng) của Sinax và Dinax trước, số lỗ còn lại được chuyển vào thu nhập của 9 nhà máy còn lại theo nguyên tắc chuyn l vào thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN trước, thu nhậpkhông được hưởng ưu đãi thuế TNDN sau, nếu còn lỗ thì thực hiện chuyển l theoquy định. Không chuyển lỗ vào thu nhập t hoạt động chuyển nhượng bất độngsản, chuyn nhượng dự án đu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dựán đu tư, chuyn nhượng quyn thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định củapháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn