BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 97/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2009

Kính gửi:Cục thuế thành phố Hải phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn sốYHV/Acc.2008-122 ngày 20/11/2008 của Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam vềthay đổi ưu đãi thuế TNDN trong Giấy chứng nhận đầu tư đăng ký lại. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 9, Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTCngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CPngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN hướngdẫn: "Cơ sở kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (ngày 11tháng 1 năm 2007) mà có thu nhập từ hoạt động kinh doanh (trừ hoạt động dệt, may)đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuấtkhẩu theo quy định tại các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,về khuyến khích đầu tư trong nước, về thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bảnpháp luật về đầu tư thì tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theoquy định tại các văn bản pháp luật trên nhưng thời gian được hưởng ưu đãi khôngquá năm 2011".

Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấychứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy địnhcủa Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư quy định: "Doanh nghiệp đăng ký lạikế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợchưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp trướckhi đăng ký lại".

Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam (Công ty)là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoạt động theo Giấy phép đầu tư số 11/GP-KCN-HP do Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Hải phòng cấp ngày17/9/2001. Hoạt động của Công ty là sản xuất để xuất khẩu toàn bộ (100%) sảnphẩm là các cụm chi tiết ô tô như hệ thống dây dẫn và các cụm thiết bị điện;sản phẩm chủ yếu là hệ thống dây dẫn điện ô tô. Trường hợp năm 2008, Công tytiến hành đăng ký lại doanh nghiệp và đã được Ban Quản lý các Khu chế xuất vàcông nghiệp Hải phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 022 023 000042 ngày27/6/2008, theo đó ngành nghề sản xuất, Tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu của Công tykhông thay đổi thì Công ty tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Giấy phépđầu tư số 11/GP-KCN-HP ngày 17/9/2001 nêu trên đến hết năm 2011 nếu Công ty đápứng các điều kiện trong thực tế sản xuất kinh doanh theo quy định tại Giấy phépđầu tư đã cấp.

Về việc xét ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty từnăm 2012 trở đi được thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời về chính sách, đề nghị Cụcthuế xem xét cụ thể để hướng dẫn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương