BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 970/BNN-HTQT
V/v: Lấy ý kiến về Khung chính sách dân tộc thiểu số dự án WB6.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc

Ngày 09/4/2011 Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 558/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án: “Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, dự án có tổng kinh phí 210,354 triệu USD, trong đó vay WB 160,009 triệu USD, đối ứng 50,345 triệu USD(văn kiện dự án gửi kèm).

Để chuẩn bị văn kiện dự án phục vụ công tác đàm phán, Bộ NN&PTNT đã lập Khung chính sách dân tộc thiểu số (gửi kèm), đề nghị quý cơ quan cho ý kiến làm cơ sở để Bộ NN&PTNT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phục vụ công tác đàm phán trước tháng 5/2011.

Rất mong sớm nhận được ý kiến của quý cơ quan để Bộ NN&PTNT có thể triển khai dự án đúng tiến độ. Văn bản xin gửi về Bộ NN&PTNT trước ngày 19/4/2011 (Email: [email protected])./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Ban CPO;
- Lưu VT, HTQT (NTĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng