BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------
V/v: bố trí vốn cho các dự án kè bảo vệ bờ sông, suối biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc thuộc tỉnh Quảng Ninh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2012
Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 305/VPCP-NC ngày 19/3/2012 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh báo cáo và đề nghị bố trí vốn năm 2012 cho các dự án kè bảo vệ bờ sông, suối biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tại văn bản số 14/BC-UBND ngày 07/3/2012; Về những vấn đề liên quan, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
1. Đối với 05 dự án đã hoàn thành và 09 dự án đang triển khai thi công: Đây là các dự án thuộc danh mục công trình được đầu tư trong kế hoạch đầu tư tổng thể xây dựng công trình phòng, chống xói lở bảo vệ bờ và cồn bãi trên sông, suối biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 20/4/2010, Bộ Nông nghiệp và PTNT thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành và tiếp tục thi công các dự án trên trong năm 2012.
2. Đối với các công trình đang triển khai lập dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có ý kiến về giải pháp kỹ thuật tại văn bản số 1098/TCTL-ĐĐ ngày 31/10/2010 và số 1099/TCTL-ĐĐ ngày 31/10/2010 về các dự án: Xây dựng tường kè bảo vệ khu vực Mốc 1319(2) đến Mốc 1320(2) và Xây dựng tường kè bảo vệ khu vực Mốc 1324(3), huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh căn cứ ý kiến tại các văn bản nêu trên để chỉ đạo triển khai thực hiện, tránh lãng phí trong đầu tư.
3. Về kiến nghị kéo dài đoạn bờ hữu sông Ka Long từ tuyến kè bảo vệ khu vực Mốc 1367(2) về phía thượng lưu khoảng 3,0km và đoạn nối tiếp kè khu vực Mốc 1370 dài khoảng 400m, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh: Đây là những khu vực không thuộc danh mục công trình được đầu tư trong kế hoạch đầu tư tổng thể xây dựng công trình phòng, chống xói lở bảo vệ bờ và cồn bãi trên sông, suối biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 20/4/2010. Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo quy định tại mục b, khoản 1, Điều 2 Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 31/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý đầu tư, xây dựng công trình phòng chống xói, lở bảo vệ bờ và cồn bãi trên sông suối biên giới.
Đề nghị quý Văn phòng tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch-ĐT; Tài chính;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Sở NN&PTNT Quảng Ninh;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ 3b);
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng