TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 970/GSQL-GQ1
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2015

Kính gửi:Công ty CP TMDV XNK Hồng Linh.
(Đ/c: số 14hẻm 24 ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, ĐốngĐa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01- 2015/CV-XNK ngày 12/8/2015 củaCông ty CPTMDV XNK Hồng Linh về việc đềnghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu nguyênliệu thực phẩm chức năng, Cục Giám sát quản lý về Hải quancó ý kiến như sau:

1. Vềchính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu.

Trường hpCông tynhậpkhẩu mặthàngthực phẩm chức năngđềnghịCông ty căn cứ theoquyđịnhtại Luật Antoànthực phẩm s 55/2010/QH12 ,Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày25/4/2012 của Chính phủ, Quyết định số23/2007/QĐ-BYT ngày 29/3/2007 ca Bộ Y tế để thực hiện.

2. Về thủ tụchải quan.

Thủ tục Hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Thôngtư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ vớicơ quan quản lýchuyên ngành (Bộ Y tế) và Chi cục Hảiquan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu đểđược hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công tybiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải