BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
Số: 970/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc về giấy phép nhập khẩu tự động
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 240/HQTN-NV ngày 20/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh nêu vướng mắc liên quan đến giấy phép nhập khẩu tự động. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Tổng cục Hải quan đã có công văn số 599/TCHQ-GSQL ngày 15/02/2012 gửi Bộ Công Thương đề nghị Bộ Công Thương khi cấp giấy phép nhập khẩu tự động căn cứ tên hàng và mã số quy định tại Danh mục và Biểu thuế được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC và Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ Danh mục và Biểu thuế nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.
2. Trường hợp Bộ Công Thương đã cấp giấy phép theo mã số 10 chữ số (Biểu thuế cũ), đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh kiểm tra, đối chiếu mã số hàng hóa đã cấp theo Biểu thuế cũ với mã số hàng hóa theo Biểu thuế mới, nếu phù hợp cấp độ 8 chữ số thì chấp nhận cho doanh nghiệp. Nếu không phù hợp thì hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Bộ Công Thương để được xem xét cấp giấy phép có mã số hàng hóa theo biểu thuế hiện hành.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (Vụ Xuất nhập khẩu) (để phối hợp);
- Cục Hải quan tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh