VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 970/VPCP-KGVX
V/v nâng cấp websitetiengvietonline.com.vn

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 02/TTr-BGDĐT ngày 06 tháng 01 năm 2016 về việc nâng cấp website tiengvietonline.com.vnthay thế Đề án “Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến”, Phó Thủ tướngVũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động thực hiện việc nâng cấp và duy trì hoạtđộng trang web tiengvietonline.com.vn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu họctiếng Việt của người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời tiếp tục hoàn thiện Đềán “Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến”, sớm trình Thủ tướngChính phủ xem xét phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (đ b/c);
- Các Bộ: Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông;
- Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TTK HĐGD, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, QHQT;
- Lưu: Văn thư, KGVX(3) VM.

KT. B TRƯNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ C
HỦ NHIỆM
Nguyễn
Khắc Định