TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9704/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

TP.HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Côngty TNHH giải pháp kỹ thuật AVNET (Việt Nam)
Đ/chỉ: Tòa nhà Tuổi trẻ, số 60A Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận
Mã số thuế: 0311854928

Trả lời văn bản số 019114/AVNET (Việt Nam) ngày15/10/2014 của Công ty về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cánhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắtlà thuế nhà thầu),

Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng vớitổ chức nước ngoài mua phần cứng tích hợp phần mềm kèm theo các dịch vụ hỗ trợtại Việt Nam thì thu nhập tổ chức nước ngoài nhận được thuộc đối tượng áp dụngthuế nhà thầu. Trước khi thanh toán cho tổ chức nước ngoài Công ty thực hiệnkhấu trừ, kê khai, nộp thuế nhà thầu như sau:

1. Đối với giá trị bản quyền phần mềm:

Bản quyền phần mềm thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT, Công ty chỉ khấu trừ thuế TNDN nhà thầu theo tỷ lệ 10% trên doanhthu tính thuế TNDN.

2. Đối với giá trị thiết bị phần cứng kèm dịch vụhỗ trợ:

a. Trường hợp tách riêng được giá trị thiết bị vàgiá trị dịch vụ:

- Về thuế GTGT:

+ Giá trị thiết bị: Chịu thuế GTGT khâu nhập khẩutheo quy định.

+ Giá trị dịch vụ hỗ trợ:

Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ (%) đểtính thuế GTGT (5%).

- Về thuế TNDN:

Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ (%)thuế TNDN.

Tỷ lệ (%) thuế TNDN đối với thiết bị là 1% và dịchvụ là 5%.

b. Trường hợp không tách riêng được giá trị thiếtbị và giá trị dịch vụ thì tỷ lệ tính thuế GTGT là 3%, tỷ lệ thuế TNDN là 2%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga