BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 971/TCHQ-KTTT
V/V Xử lý nợ phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2010

Kínhgửi: Doanh nghiệp tư nhân TM và DV Hoàng Việt.
(Số 03 Bis Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM)

Trả lời công văn số 01/GTCC –HV ngày20/01/2010 của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ Hoàng Việt về đề nghịcho tạm giải toả cưỡng chế và được nộp nợ thuế theo kế hoạch, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống KT559 tại TổngCục Hải quan ngày 28/01/2010 thì Doanh nghịệp tư nhân Thương mại và Dịch vụHoàng Việt đang có các khoản nợ :

- Nợ cưỡng chế tại Chi Cục Hảì quancửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh: thuếxuất khẩu: 179.606.190 đồng;

- Nợ cưỡng chế tại Chi cục Hải quancửa khẩu cảng Thuận An Thừa Thiên Huế – Cục Hải quan Thừa Thiên Huế: thuế xuấtkhẩu: 20.621.373 đồng; phạt chậm nộp thuế: 7.770.797 đồng ;

- Nợ cưỡng chế tại Chi cục Hải quancửa khẩu cảng Cần Thơ - Cục Hải quan Cần Thơ: thuế xuất khẩu: 1.428.405.945đồng; phạt chậm nộp thuế: 52.747.979 đồng;

- Nợ quá hạn tại Chi Cục Hải quancửa khẩu cảng Sân bay Vũng Tàu – Cục Hải quan Bà Rịa — Vũng Tàu: thuế xuất khẩu:49.144.450 đồng.

Căn cứ Điều 45, Điều 92, Điều 93Luật Quản lý thuế thì:

- Người nộp thuế thực hiện thứ tựthanh toán tiền thuế, tiền phạt theo trình tự: tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu,tiền thuế phát sinh, tiền phạt.

- Người nộp thuế sẽ bị áp dụng cácbiện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế trong trường hợp có nợtiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá 90 ngày, kể từ ngày hếtthời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế. Các biện pháp cưỡngchế thi hành quyết định hành chính thuế chỉ chấm dứt khi người nộp thuế đã nộpđủ tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Theo quy định dẫn trên, đề nghị doanhnghiệp tuân thủ và chấp hành nộp tiền thuế, tiền phạt theo đúng quy định.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Doanhnghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ Hoàng Việt biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Cần Thơ;
– Cục HQ TP. HCM;
- Cục HQ Thừa Thiên Huế (để thực hiện):
- Lưu: VT, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn