BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
Số: 971/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2011
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trả lời công văn số 157/CT-TTHT ngày 10/01/2011 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (dự án CDM), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:
Tại Khoản 1, Điều 12, Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (dự án CDM), quy định:
“Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án CDM được thực hiện như đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản III, Mục A, Phụ lục I Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.”
Tại Khoản 3, Điều 22 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:
“Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này được hưởng ưu đãi đầu tư như dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.”
Tại Điều 15, Điều 16, Chương IV Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định về thuế TNDN hướng dẫn: Đối với doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư đáp ứng điều kiện về lĩnh vực, địa bàn quy định tại Nghị định này thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
Tại Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP nêu trên quy định:
“Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 , Luật Dầu khí và các văn bản pháp luật của Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 , Luật Dầu khí và các văn bản pháp luật của Chính phủ đã ban hành cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi và thời gian miễn, giảm thuế) thấp hơn mức ưu đãi quy định của Nghị định này thì doanh nghiệp được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định này cho thời gian còn lại.”

>> Xem thêm:  Tư vấn về trình tự thủ tục và mẫu đơn ly hôn ?

Căn cứ các quy định trên, trường hợp dự án CDM được thực hiện trước ngày 01/01/2009 theo Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg nêu trên, đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi đó cho thời gian còn lại.
Từ ngày 01/01/2009, doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư có dự án đầu tư CDM theo Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg nêu trên thì áp dụng điều kiện và mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP nêu trên.
2. Về ưu đãi tiền sử dụng đất, thuê đất:
Tại Điều 14 Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg nêu trên quy định:
“Dự án CDM được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.”
Tại Điểm c, Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:
“Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.”
Tại Điểm d, Khoản 10, Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP quy định.
“Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.”
Căn cứ các quy định trên, trường hợp dự án CDM theo Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg nêu trên được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trước ngày Nghị định số 121/2010/NĐ-CP nêu trên có hiệu lực thi hành (trước ngày 01/03/2011) thì được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên.

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về thủ tục ly hôn ở tỉnh Hà Nam ? Quyền chia tài sản tặng cho khi ly hôn ?

Từ ngày 01/03/2011, dự án CDM theo Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg nêu trên được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điểm d, Khoản 10, Điều 2, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC (TCT) (2b);
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

>> Xem thêm:  Muốn thay đổi quyền trực tiếp nuôi con sau ly hôn thực hiện như thế nào ?