BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 971/TCT-PCCS
V/v Chính sách thuế đối với các đại lý bán thẻ điện thoại, đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng cho các bưu điện.

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20994/CT-TTr1 ngày28/12/2006 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc chính sách thuế đối với các đại lý bán thẻ điện thoại, đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng cho các bưu điện.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Trung Minh, Công ty TNHH Hồng Quang,Công ty TNHH Hợp tác đầu tư và dịch vụ thương mại Hà Nội ký hợp đồng với các đại lý là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh và các đại lý là cán bộ hưu trí, sinh viên… không có đăng ký kinh doanh để tiêu thụ thẻ điện thoại di động theo đúng giá của Công ty, đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng cho các bưu điện. Các đại lý này không có hóa đơn xuất trả cho các doanh nghiệp khi nhận hoa hồng thì khi quyết toán thuế năm 2001, 2002, 2003 đối với các Công ty nêu trên thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 462 TCT/NV6 ngày 31/01/2000.

Từ ngày 01/01/2004 các Công ty nêu trên khi chi trả hoa hồng cho các đại lý thì thực hiện theo quy định tại L uật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 , Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003, Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 và Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004.

Theo điểm 3 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 hướngdẫn:

“5.3-Đối với các hộ gia đình và cá nhân kinh doanh không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ làm dịch vụ đại lý bán đúnggiá (ví dụ như: đại lý bảo hiểm, bán thẻ điện thoại di động) hưởng hoa hồng thìphải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoa hồng đại lý được hưởng. Số thuểthu nhập doanh nghiệp phải nộp trong trường hợp này được xác định theo mức ấnđịnh là 5% tính trên hoa hồng (bao gồm cả các khoản nhận chi hỗ trợ từ bên giaođại lý) mà hộ gia đình và cá nhân kinh doanh được hưởng…”

Theo điểm 3.3.1.1, mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày13/08/2004 hướng dẫn:“… Thực hiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập đối với các khoản chi trả cho cá nhân có thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên mà khoản thu nhập này có được từ các hoạt động đại lý hưởng hoa hồng, môi giới (kểcả tiền thưởng)…”

Theo hướng dẫn trên, các Công ty nêu trên khi chi trả hoahồng cho các đại lý thì thực hiện khấu trừ thuế TNDN như sau: đối với các đại lý là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán,hóa đơn, chứng từ thì khấu trừ 5% tính trên hoa hồng theo hướng dẫn tại điểm 3 Thông tư số 88/2004/TT-BTC nêu trên; đối với các đại lý là cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên… không có đăng ký kinh doanh mà có thu nhập từ 500.000 đồng/lầntrở lên thì khấu trừ 10% tính trên hoa hồng theo điểm 3.3.1.1, mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004.

Việc các Công ty nêu trên chi trả hoa hồng cho các đại lý màcác đại lý không có đăng ký kinh doanh nên khi nhận hoa hồng không có hóa đơn xuất trả cho các doanh nghiệp thì các Công ty này phải có hợp đồng ký kết giữa Công ty với các đại lý, biên bản thanh lý hợp đồng, phiếu chi phù hợp với hợp đồng, phiếu chi có tên, địa chỉ và chữ ký của người nhận thì được tính vào chiphí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương