BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9710/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tưPV-Inconess.
(Thôn 4B xã Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình)

Trả lời công vănsố 104/2014/CV-PVIN ngày 24/7/2014 của Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess vềviệc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Theo quy định tạiĐiều 100 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009, Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010, Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dựán đầu tư vào lĩnh vực hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu được miễnthuế nhập khẩu, trong đó phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền côngnghệ để được miễn thuế nhập khẩu phải có xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trường hợp Công tycổ phần đầu tư PV-Inconess nhập khẩu xe điện chuyên dùng trong sân golf cho dựán ưu đãi đầu tư theo tờ khai số 100033492641/A12 , tờ khai bổ sung số 100033492642/A12 ngày 9/6/2014 giống hệt loại xe điện đã được Bộ Khoa học vàCông nghệ xác nhận là phương tiện vận tải chuyên dùng tại công văn số 1892/BKHCN-ĐTG ngày 04/8/2009, số 3838/BKHCN-ĐTG ngày 25/12/2012 và số hàng hóađó nằm trong Danh mục hàng hóa nhập khẩu ưu đãi của dự án đầu tư xây dựng khutrung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ Hồ Yên Thắng tại thị xãTam Điệp và huyện Yên Mô theo giấy chứng nhận đầu tư số: 091110000015 cấp lầnđầu ngày 8/5/2008 (chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 14/6/2012, chứng nhậnthay đổi lần hai ngày 19/2/2014), đã được Cục Hải quan Thanh Hóa xác nhận tạiDanh mục số 09/HQTH-NV ngày 21/3/2011, thì sử dụng kết quả xác nhận của Bộ Khoahọc và Công nghệ tại các văn bản nêu trên để xử lý miễn thuế nhập khẩu theo quyđịnh (không yêu cầu có văn bản xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ cho từnglô hàng phát sinh mới).

Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty Cổ phần đầu tư PV-Inconess được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hải Phòng (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái