B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S ố: 9719/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam
(Số 222 Huỳnh Thúc Kháng, TP. Tam Kỳ - Quảng Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 436/CV-CT ngày 25/9/2015 của Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam đề nghị Tổng cục Hải quan xác nhận lại mã HS của mặt hàng “Contratubex Gel, 10 GM” thuộc nhóm Dược phẩm. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 28/1/2015 Tổng cục Hải quan đã có Thông báo kết quả phân loại số 717/TB-TCHQ đối với mặt hàng “Contractubex Gel, 10GM”, theo đó mặt hàng “Contractubex Gel, 10GM” có thành phần gồm: “dịch chiết xuất hành tây, Heparin natri, Allantoin, Polyethylene glycol, dạng gel, đã đóng gói bán lẻ(theo tài liệu kỹ thuật mặt hàng là Gel bôi ngoài da điều trị sẹo)” thuộc nhóm 33.04, mã số 3304.99.90 “--- Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco được biết./.

Trân trọng!


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT
Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VX TXNK-PL-Cường (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh