BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 972/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về thu lệ phí cà phê xuất khẩu năm 2013

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum

Trả lời công văn số 104/HQGLKT-NVngày 31/01/2013 của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum về việc vướng mắc về mức thulệ phí cà phê Hội viên năm 2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do hiện nay Tổng cục Hải quan chưanhận được văn bản của Bộ Tài chính quy định về mức thu lệ phí cà phê Hội viênnăm 2013, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo công văn số 10179/BTC-TCDN ngày 31/07/2012 của Bộ Tài chính về việc mức thu lệ phí cà phêHội viên năm 2012. Khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định mức thumới, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo để các đơn vị thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo các CụcHải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Cục Hải quan tỉnh, Tp thực hiện;
- Hiệp hội Cà phê-Cacao VN;
(Số 5 Ông Ích Khiêm - Ba Đình - Hà Nội);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng