BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 9721/BGDĐT-GDTX
V/v: Tập huấn Chương trình và tài liệu học Xoá mù chữ lớp 1,2,3.

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Hội người mù Việt Nam
- Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng
(V26, Bộ Công an)

Để triển khai thực hiện Chương trình Xoá mù chữ và giáo dụctiếp tục sau khi biết chữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn chogiáo viên cốt cán các sở giáo dục và đào tạo về Chương trình và tài liệu họcXoá mù chữ lớp 1,2,3. Cụ thể, như sau:

I. THÀNH PHẦN:

1. Mỗi sở giáo dục và đào tạo cử 6 người ( mỗi môn 2 người)gồm cán bộ chỉ đạo và giáo viên cốt cán của 3 môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiênvà xã hội.

2. Hội người mù Việt Nam cử 06 người (mỗi môn 2 người)

3. Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng(V26 Bộ Công an): mỗi trường giáo dưỡng cử 06 người (mỗi môn 02 người).

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Đối với khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên – Huế trở ra):

a) Thời gian tập huấn: 05 ngày; từ ngày 23 đến 27/11/2009.

b) Địa điểm: Khai mạc 08h00 ngày 23/11/2009 tại Nhà KháchDân tộc, 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

2. Đối với các tỉnh phía Nam (từ Đã Nẵng trở vào)

a) Thời gian tập huấn: 05 ngày; từ ngày 01 đến 05/12/2009.

b) Địa điểm: Khai mạc 08h00 ngày 01/12/2009, Hội trường A,Nhà khách Ba Son, Số 2 Tôn Đức Thắng, Quận I, TP Hồ Chí Minh.

III. KINH PHÍ:

Kinh phí đi lại, ăn , ở cho đại biểu do địa phương cấp theochế độ hiện hành.

Bộ đề nghị Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị liênquan cử đại biểu tham dự Hội nghị theo đúng thành phần để tiếp tục triển khaicác lớp tập huấn cho giáo viên dạy Xoá mù chữ tại địa phương.

Ghi chú:

1. Danh sách cử đại biểu tham gia lớp tập huấn gửi về Bộ Giáodục và Đào tạo

(Vụ Giáo dục thường xuyên) trước ngày 20/11/2009 theo đườngbưu điện hoặc số Fax: 04.38683724; 38684194.

2. Mọi thông tin chi tiết liên hệ Chị Hải – Vụ GDTX: Điệnthoại: 04.38683724. DĐ: 0912.118722.

3. Đại biểu tự liên hệ nơi ăn, nghỉ. Nếu đại biểu có nhu cầunghỉ tại Nhà khách Dân tộc liên hệ số máy: 04.37627483; Nhà khách Ba Son liênhệ số máy: 08.38234609.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu VT, Vụ GDTX.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trang Văn Quý