BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9726/BCT-XNK
V/v nhập khẩu dầu bôi trơn, dầu chống gỉ phục vụ sản xuất

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH quốc tế công cụ Đỉnh Lực
(lô D12, KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Trả lời các công văn số 11/2013-ĐLngày 23 tháng 9 năm 2013 và số 12/2013-ĐL ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Công tyTNHH quốc tế công cục Đỉnh Lực về việc nhập khẩu mỗi năm khoảng 02 tấn dầu bôitrơn, dầu thủy lực, dầu làm mát, dầu chống gỉ phục vụ vận hành máy móc thiết bịsản xuất và bảo quản sản phẩm;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số082043000018 của Công ty do Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Thái Bình cấp;

Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhậpkhẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy địnhtại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Công ty TNHHquốc tế công cụ Đỉnh Lực được nhập khẩu dầu bôi trơn (mẫu HS 2710 1943), dầuthủy lực (mã HS 2710 1950), dầu làm mát, dầu chống gỉ (mã HS 2710 1990) để vậnhành máy móc sản xuất và bảo quản sản phẩm tại nhà máy của Công ty.

2. Đề nghị Công ty TNHH quốc tếcông cụ Đỉnh Lực làm thủ tục nhập khẩu dầu bôi trơn nêu trên trực tiếp tại cơquan Hải quan và chỉ sử dụng dầu bôi trơn này để vận hành máy móc, thiết bị sảnxuất tại nhà máy của Công ty, không nhượng bán kinh doanh trên thị trường hoặcsử dụng vào mục đích khác.

Bộ Công Thương thông báo để Công tybiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh