VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
Số: 9726/VPCP -KTN
V/v:Tháo gỡ khó khăn đối với dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Cây Chanh - Cầu 38, tỉnh Bình Phước.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
-
Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 10374/BGTVT-ĐTCT ngày 01 tháng 10 năm 2013), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8027/BKHĐT-KCHTĐT ngày 17 tháng 10 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 14478/BTC-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2013), Ngân hàng nhà nước Việt Nam (công văn số 7821/NHNN ngày 22 tháng 10 nám 2013) về việc tháo gỡ khó khăn đối với dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Cây Chanh - Cầu 38, tỉnh Bình Phước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ trì, chỉ đạo xử lý số dư nợ trung và dài hạn của Nhà đầu tư BOT đã vay để thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Cây Chanh - cầu 38, tỉnh Bình Phước theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Th tướng,
-
Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
-
Các Bộ: KH&ĐT, TC;
-
Ngân hàng TMCP Công Thương VN;
-
VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTTH, TKBT;
-
Lưu: VT, KTN (3). Hong ( 25 b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ