BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9729/TCHQ-TXNK
V/v Trả lời thư bạn đọc hỏi qua Cổng thông tin điện tử-Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Tin học và thống kê tàichính (Bộ Tài chính).

Trả lời câu hỏiWebsite qua Cổng Thông tin điện điện tử Bộ Tài chính về trường hợp bạn đọc hỏivề chính sách thuế và thủ tục nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng của người ViệtNam mang quốc tịch Mỹ mang vào khi trở về Việt Nam sinh sống. Về trường hợp nàyTổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Về chính sách thuếvà thủ tục hải quan đã được quy định tại Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày12/2/2014 của Bộ Tài chính quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chếđộ di chuyển tài sản của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giảiquyết đăng ký thường trú tại Việt Nam. Đề nghị bạn đọc nghiên cứu thực hiện.

Tổng cục Hải quankính chuyển phần trả lời đến Cục tin học và thống kê tài chính (Bộ Tài chính)để trả lời câu hỏi Website qua cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính./.

Trân trọng cảm ơn!


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL.TỒNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân