BỘ XÂY DỰNG

-------------

Số: 973/BXD-HĐXD

V/v: góp ý thành lập Công ty TNHH kỹ thuật Norfolk (Việt Nam).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2010

Kính gửi:Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3143/SKHĐT-ĐKĐT ngày 29/4/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH kỹ thuậtNorfolk (Việt Nam). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Mục tiêu thành lập Công ty TNHH kỹ thuật Norfolk (Việt Nam) 100% vốn đầu tư nước ngoài để cung cấp dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho việc lắp đặt hệ thống điện, cơ khí các công trình cao ốc, nhà xưởng; tư vấn kỹ thuật xây dựng công trình thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

2. Căn cứ hồ sơ cho thấy chủ đầu tư là Công ty Norfolk International Holdings Limited được thành lập theo pháp luật Hong Kong có chức năng kinh doanh phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp xin thành lập tại Việt Nam. Các tài liệu pháp lý của chủ đầu tư đã được hợp pháp hoá lãnh sự, được dịch và công chứng theo quy định.

3. Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng.Do vậy, nếu đ­ược cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị Quý Sở gửi văn bản cho cơ quan quản lý nhà n­ước về xây dựng tại địa ph­ương đư­ợc biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu VP, HĐXD (VQT-03).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Phạm Khánh