ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 973/UBND-XDĐT
Về vịêc đính chính Quy định về bảo vệ nguồn nước cấp, công trình cấp nước, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Cần Thơ, ngày 16 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

- Sở, ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện

Do sơ suất trong khâu biên tập, đánh máy, nayxin đính chính Quy định về bảo vệ nguồn nước cấp, công trình cấp nước, cung cấpvà tiêu thụ nước sạch ban hành kèm theo Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 05tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ như sau:

Tại Khoản 3 Điều 12 viết là: “3.Tạm ngưng dịch vụ cấp nước trong trường hợp các công trình cấp nước bị hư hỏngdo ảnh hưởng bởi các công trình khác và trường hợp được quy định tại Khoản 9Điều 10 của Quy định này.”

Nay xin sửa lại là:

3. Tạm ngưng dịch vụcấp nước trong trường hợp các công trình cấp nước bị hư hỏng do ảnh hưởng bởicác công trình khác và trường hợp được quy định tại Khoản 9 Điều 7 của Quy địnhnày”./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
TUQ. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Mạnh Hà