TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9730/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Shinsung Eng (Việt Nam)
Địa chỉ: Tòa nhà International Plaza, 343 Phạm Ngũ Lão, quận 1
Mã số thuế: 0305482189

Trả lời văn thư số CV-SS-071015 ngày 07/10/2015 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư s 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tt là thuế nhà thầu);

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a)Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b)Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c)Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp Luật,về thuế giá trị gia tăng.

…”

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng với Công ty mẹ tại Hàn quốc, cử chuyên gia sang Việt Nam để hỗ trợ thực hiện dự án của Công ty ký với khách hàng, theo thỏa thuận tại hợp đồng Công ty mẹ chi lương cơ bản, Công ty chi trả các khoản còn lại cho chuyên gia, đồng thời phải chuyển trả cho Công ty mẹ phần lương Công ty mẹ đã thanh toán cho chuyên gia thì:

1.Khi thanh toán tiền theo hợp đồng, Công ty thực hiện khấu trừ thuế nhà thầu trên toàn bộ số tin thanh toán (bao gm các khoản chi phí phải trả cho chuyên gia sang làm việc tại Công ty) theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC để nộp vào Ngân sách nhà nước.

2.Chi phí trả cho Công ty mẹ nước ngoài (bao gồm tiền lương trả cho chuyên gia) nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điu 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC (hp đồng thầu, Invoice, chứng từ khấu trừ thuế nhà thầu, chứng từ thanh toán qua Ngân hàng) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty.

3. Về thuế TNCN của chuyên gia nước ngoài: Chuyên gia nước ngoài nếu là cá nhân cư trú ti Việt Nam trong năm tính thuế, kết thúc năm phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế trên toàn bộ thu nhập nhận được từ nước ngoài và từ Công ty và được trừ số thuế đã nộp tại Hàn quốc (nếu có chứng từ chứng minh đã nộp thuế tại nưc ngoài).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:- Như trên;
-P.PC;-P.KTr 2;-Lưu:HC, TTHT

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga