TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
------------------------
Số : 9732 /CT-TTHT
V/v : Chính sách thuế.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2011.

Kính gửi:
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thực Phẩm Việt Tiến
Địa chỉ: Lô III -10 Nhóm III KCN Tân Bình, Quận Tân Bình
Mã số thuế : 0302318078

Trả lời văn thư số 02/2011/CV-VTF ngày 20/10/2011 của Công ty về chính sách thuế, Cục thuế TP có ý kiến như sau:
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc Hội về ban hành chính sách ưu đãi thuế với tổ chức, cá nhân ;
- Căn cứ Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg Ngày 11/10/2011 của Chính Phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011;
- Căn cứ khoản 2 điều 2 Nghị định số 101/2011/NĐ-CP Ngày 04/11/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội :
“Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế- xã hội. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động quy định tại khoản này doanh nghiệp có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2011 trên 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng. Trường hợp doanh nghiệp tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con thì số lao động làm căn cứ xác định đối tượng giảm thuế đối với công ty mẹ không bao gồm số lao động của công ty con. Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm là số thuế tính trên thu nhập của hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử và từ hoạt động xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. Hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản dệt may, da giày, linh kiện điện tử quy định tại khoản này được xác định theo quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.”
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản (được xác định theo quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ) nếu có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2011 trên 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng thì được gia hạn và giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 theo Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg, Nghị quyết số 101/2011/NĐ-CP.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT 1
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
2157- 184856/11- dtthanh
KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?