BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 974/BKHĐT-KTĐN V/v tiếp nhận các nguồn tài chính quốc tế để thực hiện đầu tư cho các hạng mục an sinh xã hội, phát triển kinh tế

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty cổ phần từ thiện Trí Tâm Việt Nam
(trụ sở tại số 5, ngõ 30 Phố Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Phiếu chuyển số 188/PC-VPCP ngày 02/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét, xử lý văn bản số 21/TTVN ngày 21/01/2022 của Quý Công ty đề xuất được tiếp nhận các nguồn an sinh xã hội từ quốc tế. Liên quan tới vấn đề nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Công ty Cổ phần từ thiện Trí Tâm Việt Nam đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đu tư thành phố Hà Nội, Mã số thuế số 0106337282. Theo quy định hiện hành, các tổ chức thành lập hợp pháp tại Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ và hoạt động phù hợp với mục tiêu và nội dung của khoản viện trợ tiếp nhận được coi là bên tiếp nhận viện trợ và doanh nghiệp xã hội được huy động, nhận tài trợ từ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức khác của Việt Nam, nước ngoài để bù đp chi phí quản lý, chi phí hoạt động ca doanh nghiệp; (khoản 2 Điều 10 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ; khoản 3 Điều 2 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam). Đồng thời, khoản tài trợ tiếp nhận theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ phải là khoản viện trợ không hoàn lại vì mục đích nhân đạo, phát triển, không vì mục đích lợi nhuận (khoản 3 Điều 1 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020). Do đó, đề nghị Quý Công ty căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để xác định loại hình doanh nghiệp, quan hệ hợp tác giữa Quý Công ty và đối tác là quan hệ hợp tác kinh tế hay viện trợ không hoàn lại, phi lợi nhuận.

2. Trường hợp Quý Công ty không phải là doanh nghiệp xã hội và Quý Công ty thực hiện kêu gọi đầu tư từ nước ngoài, đề nghị Quý Công ty thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư và doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo ý kiến để Quý Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (để b/c);- Thứ trưởng Trần Quốc Phương (để b/c);- VPCP (Vụ QHQT, Vụ KTTH);- Các Bộ: CA, TC, LĐTBXH;- UBND thành phố Hà Nội;- Lưu: VT, KTĐN.H.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Đoàn