BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 974/BXD-VLXD
V/v hồ sơ xuất khẩu sản phẩm vôi

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Tổngcục Hải quan.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2580/TCHQ-GSQLngày 14/5/2013 của Tổng cục Hải quan về việc hồ sơ xuất khẩu sản phẩm vôi. Về vấnđề này, Bộ xây dựng có ý kiến như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 củaThủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu lập Quy hoạch phát triển sảnxuất vôi công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 và nghiên cứu ban hành Thông tư hướngdẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nhằm tiến tới quản lý thăm dò, khai thác, chế biếnvà sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Theo đề nghị của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫnxuất khẩu vôi tại công văn số 107/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2013, công văn 1681/TCHQ-GSQL ngày 03/4/2013 và tinh thần Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối vớicác hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, BộXây dựng đã có văn bản số 625/BXD-VLXD ngày 15/4/2013 hướng dẫn xuất khẩu vôitheo các nội dung tại các điểm a, b, c kèm theo công văn này.

Theo đề nghị của Tổng cục Hải quan đề nghị làm rõyêu cầu doanh nghiệp khi xuất khẩu vôi phải có cơ sở chế biến vôi được cơ quannhà nước cho phép hoạt động, cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại khoản c và g, Điều29 của Luật đầu tư thì dự án đầu tư chế biến vôi là lĩnh vực đầu tư có điềukiện. Theo quy định tại khoản 1, Điều 45 quy định “đối với dự án đầu tưtrong nước có quy mô dưới mười lăm tỷ Việt Nam đồng và không thuộc Danh mụclĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầutư.”, đồng thời, tại khoản 1, Điều 42 và Điều 43 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật đầu tư, thì dự án cơ sở chế biến vôi thuộc dự ánphải được cơ quan quản lý nhà nước cấp Giấy chứng nhận đầu tư cơ sở chế biếnvôi. Theo quy định của Luật đầu tư, trong dự án đầu tư cơ sở chế biến vôi sẽ cónội dung thẩm tra sự phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng - kỹ thuật, quy hoạchsử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng khoáng sản và các nguồn tàinguyên khác.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 củaThủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạtđộng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, tiến tớixóa bỏ các cơ sở sản xuất vôi tự phát, thiếu quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường...,Bộ Xây dựng đề nghị Tổng cục Hải quan yêu cầu các doanh nghiệp trong quá trìnhxuất khẩu vôi thực hiện theo đúng nội dung đã yêu cầu tại công văn số625/BXD-VLXD ngày 14/5/2013 của Bộ Xây dựng. Trong đó, giấy tờ chứng minh đối vớicơ sở chế biến vôi được cơ quan nhà nước cho phép hoạt động là Giấy chứng nhậnđầu tư dự án chế biến vôi được cấp có thẩm quyền quyết định theo Luật đầu tư.

Tuy nhiên, để tháo gỡ khó khăn cho những doanh nghiệpchưa đảm bảo điều kiện xuất khẩu vôi như đã hướng dẫn, nhưng đã ký kết và đangthực hiện hợp đồng xuất khẩu vôi với các đối tác nước ngoài, đã được cấp phépkhai thác mỏ đá vôi và đã đầu tư cơ sở chế biến, sản xuất vôi ở mức độ khácnhau; Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến đối với từng trường hợp cụ thể.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về hồ sơ xuất khẩusản phẩm vôi. Đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam