BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 974/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3659/HQHCM-GSQL ngày 14/12/2020 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn th tục nhập khu bao bì đã in xuất xứ, nhãn hiệu và hạn s dụng theo hình thức phi mậu dịch. Về việc này, Tng cục Hải quan có ý kiến về th tục nhập khu bao bì để đóng gói hàng hóa (bao bì không chứa đựng hàng hóa bên trong) như sau:

1. Đối với nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa nhưng trên bao bì không th hiện bt kỳ thông tin nào:

Cơ quan hải quan, người khai hải quan thực hiện th tục hải quan theo đúng quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sa đổi, b sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ).

2. Đối với nhập khẩu bao bì đã in sẵn một số thông tin (như nhãn hiệu, xuất xứ, hạn sử dụng,...):

2.1. Đối với loại hình gia công, sản xuất xut khu, chế xuất: Người khai hải quan thực hiện thủ tục nhập khu đối với mặt hàng là bao bì đ đóng gói hàng hóa xuất khu theo quy định tại khoản 4 Điều 54 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bsung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

2.2. Đối với nhập khẩu bao bì theo loại hình kinh doanh sản xuất: người khai hải quan thực hiện thủ tục hi quan đối với bao bì nhập khu đ đóng gói hàng hóa do chính doanh nghiệp sản xuất đ xut khu hoặc tiêu thụ nội địa.

3. Cơ quan hải quan không thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng là bao bì nhập khu đã in sẵn nhãn hiệu, xuất xứ ca nước ngoài (như Made in Japan, Made in USA,...).

4. Về áp dụng chính sách quản lý chuyên ngành đối với bao bì nhập khu:

>> Xem thêm:  Xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ là gì ? Thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ như thế nào ?

- Đi với bao bì nhập khẩu là bao bì dùng đ đóng gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm: Thực hiện theo quy định tại Nghị định s 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 ca Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với nội dung in trên bao bì nhập khu: Các nội dung in trên bao bì nhập khu không được vi phạm quy định tại Điều 9 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính ph.

5. Người khai hải quan phải sử dụng bao bì nhập khu theo đúng mục đích đã khai báo với cơ quan Hải quan và chịu trách nhiệm về xuất xứ của hàng hóa sn xuất tại Việt Nam được đóng trong bao bì nhập khu này để xuất khu theo đúng quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP và Thông tư số 05/2018/TT-BCT hoặc tiêu thụ nội đa.

6. Khi làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng bao bì nhập khẩu, trường hợp phát hiện có dấu hiệu nghi vn lợi dụng việc nhập khẩu bao bì đ đóng gói hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam hoặc hàng gi đ xut khu hoặc tiêu thụ nội địa thì chuyn thông tin cho bộ phận kim tra sau thông quan để thực hiện kim tra tại trụ sở doanh nghiệp và x lý theo quy định.

Công văn này thay thế công văn số 5441/TC HQ-GSQL ngày 31/10/2011 và công văn s 11171/TCHQ-GSQL ngày 15/9/2014 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa.

Tng cục Hi quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL
(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành