TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 974/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông
Số 18 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 477CV-EL ngày 26/2/2006 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (MST: 0101435127) hiện có nợ thuế do nhập khẩu ủy thác cho Bộ Công an tại Cục Hải quan Hà Nội tờ khai số 586/NKD ngày 17/1/2006; 1530/NKD ngày 10/2/2006. Tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tờ khai số 2794/NKD ngày 15/2/2006. Hiện Bộ Công an đang làm các thủ tục giải quyết miễn thuế nhập khẩu.

Trong thời gian chờ giải quyết miễn thuế, để tạo điều kiện cho hoạt động XNK của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông được làm thủ tục nhập khẩu đến 30/6/2006, với điều kiện không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác, các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu và nộp thuế đủ theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An