VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 974/VPCP-KTTH
V/v dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (côngvăn số 69/TTr-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2011) về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội vềbảo hiểm thất nghiệp, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội hoàn thiện 3 nội dung dưới đây của dự thảo Nghị định theo hướng:

1. Việc xác định vị trí việc làm và số lượng người cho cácvị trí việc làm thực hiện bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo đúng quy định củaLuật Viên chức.

2. Việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, tưvấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp doBảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

3. Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động đang hưởngtrợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện theo đúng quy địnhcủa Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP;
- PTTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tư pháp, KH&ĐT, Tài chính, Y tế, Nội vụ, Công Thương, Xây dựng, NN và PTNT;
- Bảo hiểm Xã hội VN;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng;
Các Vụ: TH, KGVX, TTĐT, TKBT, PL,
Cục KSTT,
- Lưu: VT, KTTH (3). 24

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam