BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9741/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc trong việc xử tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước.

Tổng cục Hải quannhận được công văn số 2597/HQHCM-TXNK ngày 17/7/2014 của Cục Hải quan TP. HồChí Minh về việc vướng mắc trong quá trình xử lý tiền thuế đã nộp của tờ khaihủy. Theo đó, hiện Kho Bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh từ chối tiếp nhận cáctrường hợp Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN có lý do điều chỉnh là “tờ khaihủy”.

Hiện nay, ngànhHải quan đang trong giai đoạn đầu triển khai hệ thống kê khai hải quan điện tửVNACCS, trường hợp người khai hải quan khai sai một số tiêu chí nên bắt buộc phảihủy tờ khai thường xuyên xảy ra. Để tạo thuận lợi cho người khai hải quan, rútngắn thời gian thông quan hàng hóa, Tổng cục Hải quan đã có côngvăn số 4613/TCHQ-VNACCS ngày 26/4/2014 vềviệc xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC theo đó, Tổngcục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện điều chỉnh sốtiền thuế đã nộp của tờ khai hủy sang tờ khai mới. Về bản chất, việc điều chỉnhsố tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy tương tự như điều chỉnh trong trường hợpngười nộp thuế khai nhầm số tờ khai hải quan. Mặt khác, nếu Kho bạc Nhà nước từchối tiếp nhận Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN của cơ quan Hải quan đối với sốtiền thuế đã nộp của những tờ khai hủy sang tờ khai mới, cơ quan Hải quan phảilàm thủ tục hoàn thuế đã nộp của tờ khai hủy và người nộp thuế thực hiện nộplại số thuế đã hoàn trước đó cho tờ khai mới; từ đó, làm phát sinh thủ tục hànhchính, gây khó khăn cho Doanh nghiệp, cơ quan Hải quan và cả Kho bạc Nhà nước.

Do đó, để tạothuận lợi cho người nộp thuế trong hoạt động xuất nhập khẩu; đồng thời thựchiện mục tiêu giảm thời gian làm thủ tục hành chính trong việc kê khai, nộpthuế theo Nghị quyết số 75/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về chất vấn vàtrả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ bảy Quốc hội Khóa XIII,Tổng cục Hải quan đề nghị Kho bạc Nhà nước chỉ đạo Kho bạc Nhànước địa phương chấp nhận Giấy điều chỉnh thu NSNN đối với số tiền thuế đã nộpcủa tờ khai hủy.

Trân trọng cảm ơnsự hợp tác của Quý đơn vị./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-DTTH (3b);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái