B K HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 9774/BKHĐT-ĐTNN
V/v điều chỉnh GCNĐT của Công ty TNHH United Registrar of Systems Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả licông văn số 9871/SKHĐT-ĐKĐT ngày 14/11/2014 của Sở kế hoạch và Đầu tư thành phốHồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo lấy ý kiến về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHHUnited Registrar of Systems Việt Nam, B Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Các ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung, bao gồm: đánh giá và cấp chứngnhận đạt chất lượng quốc tế cho các hệ thống quảnlý an toàn thực phẩm, an toàn nghề nghiệp, thực hành sản xuất tốt; chứng nhận vàthử nghiệm các sản phẩm; tổ chứchội thảo,hội nghị chuyên đề về các hệ thống quản lý là thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiệnquy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Đầu tư.

Các ngành nghề trên không quy định trong Biểu cam kết cụ thểvề dịch vụ trong cam kết gia nhập WTO của Việt Nam. Tuy nhiên, lĩnh vực Nhà đầutư đăng ký thực hiện không thuộc danh mục cấm hoặc hạn chế theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịchvụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Với các mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh đề nghị bổsung, đề nghị Quý S căn cứ vào ýkiến của các Bộ quản lý ngành, bao gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch để xem xét, cấp Giấy chứngnhận đầu tư điều chỉnh.

Nếu đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh bổsung các mục tiêu hoạt động trên, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các quy địnhchuyên ngành của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹthuật và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Về hồ sơ dự án: Đnghị Quý Sở yêu cầu doanh nghiệp bổ sungđịa chỉ cư trú của người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tạiĐiều 16 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chitiết thi hành một số điều của Luật Doanhnghiệp

3. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị Quý Sở xem xét, thẩm tra theo quy địnhcủa pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét,quyết định theo thẩm quyền.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
-
Vụ GS&TĐĐT,
-
Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng