BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9744/TCHQ-TXNK
V/v phân loại ổ cứng di động

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố.

Thực hiện kết luậnsố 1332/KL-TCHQ ngày 12/02/2014 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn phânloại thống nhất mặt hàng ổ cứng di động, ổ cứng gắn ngoài tại Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, ápdụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam:

1. Mặt hàng ổ cứngdi động (loại gắn ngoài) có dạng hình hộp, thường dùng các cổng giao tiếp USB,Thunderbolt, fire wire, eSATA để kết nối với các thiết bị khác, dùng để mở rộngdung lượng ổ cứng của các máy xử lý dữ liệu tự động, lưu trữ dữ liệu thuộc Nhóm85.23: “Đĩa, băng; các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn (các thiết bị bándẫn không mất dữ liệu khi không có nguồn điện cung cấp), “thẻ thông minh” vàcác phương tiện lưu giữ thông tin khác để ghi âm hoặc ghi các hiện tượng khác,đã hoặc chưa ghi, kể cả bản khuôn mẫu và bản gốc để sản xuất ghi đĩa, nhưngkhông bao gồm các sản phẩm của Chương 37” (tham khảo hình ảnh minh họa mặt hàngđính kèm).

2. Mã số cụ thểcủa mặt hàng ổ cứng di động được xác định tùy theo mặt hàng là loại phương tiệnlưu trữ bằng công nghệ từ tính, công nghệ bán dẫn... cũng như là loại “đã ghi”hay “chưa ghi”. Việc phân loại mặt hàng “đã ghi”, “chưa ghi” của Nhóm 85.23thực hiện theo công văn hướng dẫn số 964/TCHQ-TXNK ngày 22/02/2013 của Tổng cụcHải quan.

Tổng cục Hải quancó ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kiểm tra sau thông quan;
- Cục CNTT & TKHQ;
- Thanh tra Tổng cục;
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các chi nhánh;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái