BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9745/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế NSXXK

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công vănsố 1260/HQĐNa-TXNK ngày 20/6/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc xử lýnợ thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty cổ phầnsản xuất vàđầu tư Hoàng Gia. Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với nguyênliệu tồn kho thực tế tại Công ty lớn hơn nguyên liệu tồn kho trên sổ sách theodõi của cơ quan hải quan, đề nghị Công ty có giải trình cụ thể. Công ty phảichứng minh được nguồn nguyên liệu mua trong nước (có kèm hóa đơn GTGT phù hợp)và nguồn nguyên liệu mua trong nước này phải được kê khai tại Bảng thông báođịnh mức. Cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra, đối chiếu với sổ sách nếu thấyphù hợp thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 5507/BTC-TCHQ ngày26/4/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp nguyên liệu nhập khẩu thực xuất khẩuhàng hóa sau ngày 01/7/2013 và quá hạn 275 ngày thì thực hiện theo quy địnhtại Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính.

2. Đối với sốnguyên vật liệu tồn kho thực tế kiểm tra tại Công ty nhỏ hơn số tồn trên sổsách theo dõi của cơ quan hải quan, nếu sau khi Công ty giải trình, cơ quan hảiquan kiểm tra phát hiện Công ty đã chuyển tiêu thụ nội địa nguyên vật liệu nhậpkhẩu, thì yêu cầu Công ty kê khai thời điểm tiêu thụ nội địa và các nội dungliên quan, trên cơ sở đó xác định số tiền thuế giá trị gia tăng thực tế phảinộp, số tiền chậm nộp, theo quy địnhtạiĐiều 11, Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, đồngthời phải bị xử lý vi phạm hành chính (nếu có) theoquy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quanthông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái