TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9748/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông Vidotour
Địa chỉ: 145 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 06, Quận 3
Mã số thuế: 0300953691

Trả lời văn thư ngày 13/10/2015 của Công ty về lập hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điu 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, - Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế:

“Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tại điểm b, c khoản 1 Điều 16 như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

…”.

Ngày 12/10/2015, Cục Thuế TP đã có công văn s 9209/CT-TTHT hướng dẫn Công ty về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn đầu vào củatài sản cố định (xe) ghi tên, mã số thuế của Chi nhánh, nay Cục Thuế TP hướng dẫn tiếp như sau:

Trường hp tài sản cđịnh (xe) phục vụ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, hóa đơn GTGT đầu vào ghi tên, mã số thuế của Chi nhánh, Chi nhánh kê khai, nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế nơi đóng Chi nhánh (Chi cục Thuế TP Huế) thì khi thanh lý tài sản Chi nhánh phải lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý chi nhánh theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:- Như trên;
-P.KT 4;-P.PC;-Lưu: (TTHT, HC)
2659
-2015 NVTrường

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga